December schrijven 2018

 

Aan de Bewoners/Leden van Bungalowpark “De Westeneng”

Nog enkele dagen en we zijn  al weer toe aan  het nieuwe jaar 2019. Graag uw aandacht voor het

volgende.

 

Voor 2019 blijven de ledenbijdrage ad  € 300,- en de contributie ad € 30,- vooralsnog ongewijzigd.

 Deze bedragen zullen eind  januari 2019 per incasso worden geïnd bij die leden, die daartoe de

 vereniging hebben gemachtigd. De overige leden (2) worden verzocht deze bedragen voor

 31 januari 2019 over te maken op rekeningnummer NL07RABO0385534965 t.n.v. de vereniging.

 Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 6 april 2019  (gewijzigde datum) zullen zowel

 ledenbijdrage als contributie door de leden definitief worden vastgesteld.

 

 Met de informatie voor de jaarvergadering van 2019 zullen wij u een voorstel doen toekomen i.v.m. met het vervangen van de coniferen en de nieuw aan te leggen druppelinstallatie tevens zullen wij u

 mede i.v.m. met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een concept HR doen

 toekomen voor goedkeuring.

 

 Onze voorzitter Henk Hofman zal met ingang van Januari 2019 starten met proef voor een kwartaal

 blog op de website van het Park. Ook dit schrijven vindt u terug op de blog,

 

 De Bungalows die dit jaar zijn Verkocht, no.8. Dhr. en Mevr. Stolk, no. 27. Dhr. en Mevr. Dumont,

 no. 44. Dhr. en Mevr. Langereis en no. 47. Dhr. en Mevr. van Leeuwen, wij wensen hun veel recreatie plezier!

 

Energie.

De meterstanden zullen op 2 januari 2019  door Peter worden opgenomen. De bewoners van

de bungalows waarvan wij géén sleutel (2x) hebben worden verzocht de standen voor deze data  per email info@bungalowparkdewesteneng.nl   te sturen óf in de brievenbus te deponeren van onze penningmeester Peter van Haaster  (huis nr. 26). Mocht hieraan geen gehoor worden gegeven, dan moeten wij van een schatting uitgaan, waarbij zij opgemerkt, dat afwijkende standen pas zullen worden verrekend met de eindafrekening over het verbruiksjaar 2019.

 

 Uitdrukkelijk verzoek aan diegenen, die hun termijn betalingen voor  energie niet via incasso laten  innen: uw betalingen op rekeningnummer :NL66RABO01361.47.097 o.v.v.energiekosten, worden 

 verwacht minimaal 14 dagen vóór het verstrijken van de kwartaaltermijnen, dus per 15e van de maanden januari, april, juli en oktober! Uw penningmeester moet immers uit deze betalingen de

energienota’s voldoen!

 

Trouwens, u kunt uw machtiging alsnog bij Peter van Haaster afgeven en voor vragen en/of suggesties kunt u altijd bellen met Peter.

 

Het bestuur wenst u allen prettige feestdagen toe, een voorspoedig en vooral gezond 2019 !